Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Superplastifiktory na bze PCE > ADVA Flow 391

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (44kb)

ADVA Flow 391

Vysoko inn superplastifiktor so silnm plastifikanm inkom pre vrobu samohutniacich (SCC) a ahkohutniacich (ECC) betnov s predenou dobou spracovatenosti a rchlym nrastom poiatonch pevnost.


Superplastifiktor do betnu poda EN 934-2: T 3.1/3.2
Pouitie Superplastifiktor ADVA Flow 391 je uren na vrobu vysokohodnotnch betnov v prefabrikcii s poiadavkami na vysok kvalitu pohadovch betnov ako aj na vrobu transportbetnu. Umouje vrobu vemi tekutho betnu s vemi dobrou sdrnosou. Vyroben betny sa vyznauj rchlym nrastom poiatonch pevnost u po prvch hodinch i bez vyhrievania. Pouitm ADVA Flow 391 je mon dosiahnu vysok poiaton pevnosti a zrove preden dobu spracovatenosti, preto je vrobok vhodn aj na vrobu transportbetnu.
Technick pouitie inn zloka polykarboxylt
Skupenstvo Kvapalina
Farba Bledohned
Obsah suiny 30,0 1,5 m.-%
Hustota 1,06 0,02 g/cm3
Bod tuhnutia cca. 0 oC
pH - hodnota 4,5 1
Cl - obsah < 0,10 m.-%
Alklie - obsah
(Na2O ekvivalent)
cca. 0,5 m.-%
Skladovanie Skladova v originlnej dobre uzatvorenej prepravnej ndobe chrnenej pred priamym slnenm iarenm a psobenm mrazu.
Doporuen
dvkovanie
0,20 3,0 m.-% z hmotnosti cementu
Balenie 1060-kg kontajner; 210-kg sud
Bezpenos Pri styku s pokokou a oami me djs k podrdeniu, pozri kartu bezpenostnch dajov.
Doba pouitia 12 mesiacov, pri dodran skladovacch podmienok v originlne uzatvorench ndobch
Vlastnosti inok a psobenie ADVA Flow 391 je odlin od tradinch vrobkov. Psobenm molekl, ktor s viazan na povrchu cementovch astc, sa medzi tmito asticami vytvra priestor. Proces hydratcie cementu zana vemi rchlo a zrastanie ihlovch krytlov sa spomauje. Tm sa znane predluje spracovatenos betnu a sasne sa zvyuje nrast poiatonch pevnost betnu. Dobr kohzia prsady zabezpeuje rchle vmieanie do betnovej zmesi. Nsledkom silnej kohzie betn nie je ani lepkav, ani ahav a ahko sa s nm manipuluje.
Dvkovanie Pri dvkovan prsady vo vrobni doporuujeme prida ADVA Flow 391 sasne so zmesovou vodou alebo ako posledn dvkovan zloku so zvykom zmesovej vody. Vyaduje mierne preden dobu mieania min. 60 seknd v zvislosti od intenzity mieania. Pri dodatonom pridan prsady ADVA Flow 391 priamo do autodomieavaa je nutn zabezpei rovnomern rozptlenie prsady a dodra dobu mieania 1min/1m3, minimlne 5 min/autodomieava.
Upozornenie Pouitie vo vrobe po overen poiatonou skkou poda EN 206-1. Platnos od 07/2006


Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia