Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Prísady do betónu a mált

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

BETEC® 040

Ekonomický cementový zálievkový materiál

Popis produktu
- kontrola a výroba podľa gem. DIN EN ISO 9001/2000
- vysoká tekutosť pri nízkej hodnote vodného súčiniteľa
- cementom viazaný a bez obsahu chloridov (< 0,001%)
- pripravený na použitie (len premiešať s vodou), ľahko
spracovateľný, čerpateľný
- kontrolované zväčšenie objemu
- pre staticky a dynamicky namáhané konštrukcie
- veľmi vysoká počiatočná a konečná pevnosť
- je vodotesný podľa DIN EN 12390-8,
- odolný voči mrazu a rozmrazovacím látkam (podľa DINCEN ITS 12390-0)
- zatriedenie podľa stupňov vplyvu prostredia podľa DIN
1045 / EN 206-1, resp. odolnosť proti:
- bez nebezpečenstva korózie alebo agresivity [X0]
- korózii vplyvom karbonatácie [XC 1,2,3,4]
- korózii vplyvom chloridov, nie však morskej vody
[XD 1,2,3]
- korózii vplyvom chloridov z morskej vody [XS 1,2,3]
- pôsobeniu mrazu s alebo bez CHRL [XF 1,2,3]
- korózii vplyvom chemického pôsobenia [XA 1,2]
- korózii vplyvom obrusu [XM 1,2]
CE- označenie a ES označenie podľa EN 1504-6, číslo
certifikátu vnútropodnikovej kontroly: 0921-CPD-2065

Oblasti použitia
Materiály BETEC sa používajú v konštrukčnom inžinierskom staviteľstve
ako v oceliarňach a hutníctve, papiereňach a chemických prevádzkach,
tak aj pri celom rozsahu strojových zariadení a elekrárňach.
K hlavným oblastiam patria:
Podliatie oceľových konštrukcií
Zálievky strojov
Zálievky mostných ložísk
Zálievky koľajníc/panelov (koľajnice žeriavovej dráhy)
Zálievky ukotvenia strojov/ vodiacich tyčí
Zálievky pre podchytenie základov
Zálievky prefabrikátov
Zálievky základov s dutinami
Zálievky pod vodou


Pokyny pre spracovanie
Zálievkové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby bolo miešadlo celkom ponorené do celého množstva zmesi. Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa do cca. 4/5 pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes, po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty. Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou jemne tekutou konzistenciou.

Takto pripravený a homogénne rozmiešaný zálievkový materiál BETEC sa vleje do dutého priestoru. Podliatie oceľových a strojných stavebných častí sa robí spravidla pomocou vopred pripraveného debnenia. Toto debnenie musí byť tesné a nenasiakavé. V prípade že zalievaný priestor nie je kvadratický, musí byť nepretržite a kontinuálne zalievaný po dlhších stranách zálievkovou maltou BETEC. Ako alternatíva pri veľkoplošných prácach pri podlievaní so zálievkovou maltou BETEC sa môže použiť vhodné čerpadlo. Zaliatie bez bublín sa dosiahne, keď sa vytvorí dostatočný počet odvzdušňovacích dier, príp. zárezov. Po použití je potrebné stroje dôkladne vyčistiť vodou

Technické údaje BETEC 040
zrnitosť mm 0-4
vrstva zálievky mm 20-120
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,2
rozpínavosť % cca. 0,1
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min ≤ 90
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 3,2-3,5
kalkulačné množstvo kg/m3 1990
konzistencia jemne tekutá
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 6,5
7 dňoch 9,0
28 dňoch 10,0
90 dňoch 10,5
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 36,0
7 dňoch 60,0
28 dňoch 70,0
90 dňoch 76,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby


Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, až po jadrový betón, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu môže byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné z podkladu odstrániť stojacu vodu, ktorá vznikla v dôsledku zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,5 N/mm2.

Ošetrenie povrchu
Následné ošetrenie voľných povrchov nasleduje ako pri všetkých hydraulicky tuhnúcich cementových mált, napr. použitím ošetrovacieho prostriedku, permanentným vlhčením, prekrytím vlhčenou jutovinou, fóliou, alebo kombináciou týchto opatrení. Doba následného ošetrovania musí trvať najmenej 5 dní. Začiatok ošetrovania povrchu musí nasledovať čo najskôr, najneskôr po začatí tuhnutia povrchovej vrstvy malty. Prevýšenie zálievky by sa malo dodržiavať čo najmenšie (cca 20-50mm).

Zvláštne upozornenie
Zálievkové hmoty BETEC zodpovedajú požiadavkám a podmienkam „Technický list pre použitie, odber a skúšku hotových zálievkových mált“ (vydanie september 1990). Kvalita zálievkových materiálov BETEC je dodatočne nezávisle kontrolovaná skúšobným ústavom materiálov Nordrhein- Westfalen. K dispozícií je odborný posudok skúšky použitia materiálu v oblastiach spodnej vody. Taktiež sú k dispozícii výsledky skúšok kotevného ťahu. Je potrebné dodržiavať EG informácie o bezpečnosti.


Forma dodania: balenie 25 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 12 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia