Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Zálievkové materiály > BETEC 110, 140, 180

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (212kb)

BETEC® 110, 140, 180, 516

Cementové zálievkové hmoty

Popis produktu
kontrola a výroba podľ a gem. DIN EN ISO 9001/2000
vysoká tekutosť pri nízkej hodnote vodného súčiniteľa
cementom viazaný a bez obsahu chloridov (< 0,001%)
pripravený na použitie (len premiešať s vodou), ľahko spracovateľný, čerpateľný
kontrolované zväčšenie objemu
pre staticky a dynamicky namáhané konštrukcie
veľmi vysoká počiatočná a konečná pevnosť
je vodotesný podľa DIN EN 12390-8,
odolný voči mrazu a rozmrazovacím látkam (podľa DINCEN ITS 12390-0)
reakcia na oheň A1 (DIN 4102, T.1) pre BETEC 140
BETEC 140 spĺňa požiadavky na DVGW pracovný list W347 (hygienické požiadavky na látky viažuce cement v oblastiach s pitnou vodou).
zatriedenie podľa stupňov vplyvu prostredia podľa DIN
1045 / EN 206-1, resp. odolnosť proti:
- bez nebezpečenstva korózie alebo agresivity [X0]
- korózii vplyvom karbonatácie [XC 1,2,3,4]
- korózii vplyvom chloridov, nie však morskej vody
[XD 1,2,3]
- korózii vplyvom chloridov z morskej vody [XS 1,2,3]
- pôsobeniu mrazu s alebo bez CHRL [XF 1,2,3]
- korózii vplyvom chemického pôsobenia [XA 1,2],
XA3 spĺňa BETEC 140 HS
CE- označenie a ES označenie podľa EN 1504-6, číslo
certifikátu vnútropodnikovej kontroly: 0921-CPD-2065
BETEC 110, zrnitosť 0 – 1 mm, vrstva zálievky 5 – 30mm
BETEC 140, zrnitosť 0 – 4 mm, vrstva zálievky 20 – 120mm
BETEC 180, zrnitosť 0 – 8 mm, vrstva zálievky 30 – 160mm
BETEC 516, zrnitos 0 – 16mm, vrstva zálievky > 60mm


Oblasti použitia

Zálievkové materiály BETEC sa používajú v konštrukčnom inžinierskom staviteľstve k podliatiu a zaliatiu stavebných dielcov. K hlavným oblastiam patria:
Podliatie oceľových konštrukcií
Zálievky strojov
Zálievky mostných ložísk
Zálievky koľajníc/panelov (koľajnice žeriavovej dráhy)
Zálievky ukotvenia strojov/vodiacich tyčí
Zálievky pre podchytenie základov
Zálievky prefabrikátov
Zálievky základov s dutinami
Zálievky pod vodou

Pokyny pre spracovanie
Zálievkové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby bolo miešadlo celkom ponorené do celého množstva zmesi. Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa do cca. 4/5 pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes, po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty. Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou jemne tekutou konzistenciou.

Takto pripravený a homogénne rozmiešaný zálievkový materiál BETEC sa vleje do dutého priestoru. Podliatie oceľových a strojných stavebných častí sa robí spravidla pomocou vopred pripraveného debnenia. Toto debnenie musí byť tesné a nenasiakavé. V prípade že zalievaný priestor nie je kvadratický, musí byť nepretržite a kontinuálne zalievaný po dlhších stranách zálievkovou maltou BETEC. Ako alternatíva pri veľkoplošných prácach pri podlievaní so zálievkovou maltou BETEC sa môže použiť vhodné čerpadlo. Zaliatie bez bublín sa dosiahne, keď sa vytvorí dostatočný počet odvzdušňovacích dier, príp. zárezov. Stroje po použití je potrebné dôkladne vyčistiť vodou
Upozornenie

Na požiadanie sú tieto produkty k dispozícií aj s oceľovými vláknami (SF) , resp. s vláknami z ušľachtilej ocele (ESF).
BETEC 140 SF, resp. BETEC 140 ESF (pozri technický list)
BETEC 180 SF, resp. BETEC 180 ESF (pozri technický list)

Technické údaje BETEC 110
zrnitosť mm 0-1
vrstva zálievky mm 5-30
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,2
rozpínavosť % cca. 0,1
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min ≤ 90
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30

maximálne množstvo vody pri

l/25 kg

pri +5°C

pri +20°C

pri +30°C

 

4,0-4,4

4,0

3,7-4,0

hĺbka priesaku vody (podĺa DIN 1048) mm cca 1
kalkulačné množstvo kg/m3 1.950
konzistencia jemne tekutá
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 7,5
7 dňoch 11,5
28 dňoch 12,0
90 dňoch 12,5
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 43,0
7 dňoch 67,0
28 dňoch 76,0
90 dňoch 86,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Technické údaje BETEC 140
zrnitosť mm 0-4
vrstva zálievky mm 20-120
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,2
rozpínavosť % cca. 0,1
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min ≤ 90
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody

l/25 kg

pri +5°C

pri +20°C

pri +30°C

 

2,9-3,2

2,9

2,6-2,9

hĺbka priesaku vody (podĺa DIN 1048) mm cca 1
kalkulačné množstvo kg/m3 1.990
konzistencia jemne tekutá
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 7,5
7 dňoch 11,5
28 dňoch 12,0
90 dňoch 12,5
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 45,0
7 dňoch 66,0
28 dňoch 76,0
90 dňoch 86,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Technické údaje BETEC 180
zrnitosť mm 0-8
vrstva zálievky mm 30-160
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,3
rozpínavosť % cca. 0,1
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min ≤ 90
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody

l/25 kg

pri +5°C

3,0-3,3

pri +30°C

 

3,0-3,3

3,0

2,7-3,0

hĺbka priesaku vody (podĺa DIN 1048) mm cca 1
kalkulačné množstvo kg/m3 2.060
konzistencia jemne tekutá
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 6,5
7 dňoch 9,5
28 dňoch 10,0
90 dňoch 10,5
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 55,0
7 dňoch 75,0
28 dňoch 86,0
90 dňoch 95,0
Technické údaje BETEC 516
zrnitos mm 0-16
vrstva zálievky mm >60
hustota èerstvej malty kg/dm3 2,4
rozpínavos % cca. 0,1
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min ≤ 90
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadi opatreniami pod¾a DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody

l/25 kg

pri +5°C

3,0-3,3

pri +30°C

 

2,5-2,8

2,5

2,3-2,5

håbka priesaku vody (podåa DIN 1048) mm cca 1
kalkulaèné množstvo kg/m3 2.100
konzistencia jemne tekutá
pevnos v ahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 6,5
7 dòoch 9,5
28 dòoch 10,0
90 dòoch 10,5
pevnos v tlaku* N/mm2 po 1 dni 55,0
7 dòoch 75,0
28 dòoch 88,0
90 dòoch 95,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Príprava podkladu

Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu môže byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné odstrániť stojacu vodu z podkladu, ktorá vznikla v dôsledku zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere
1,5 N/mm2.

Ošetrenie povrchu

Následné ošetrenie voľných povrchov nasleduje ako pri všetkých hydraulicky tuhnúcich cementových mált, napr. použitím ošetrovacieho prostriedku, permanentným vlhčením, prekrytím vlhčenou jutovinou, fóliou, alebo kombináciou týchto opatrení. Doba následného ošetrovania musí trvať najmenej 5 dní. Začiatok ošetrovania povrchu musí nasledovať čo najskôr, najneskôr po začatí tuhnutia povrchovej vrstvy malty. Prevýšenie zálievky by sa malo dodržiavať čo najmenšie (cca 20-50mm).

Zvláštne upozornenie

Zálievkové hmoty BETEC zodpovedajú požiadavkám a podmienkam „ Technický list pre použitie, odber a skúšku hotových zálievkových mált“ (vydanie september 1990). Kvalita zálievkových materiálov BETEC je dodatočne nezávisle kontrolovaná skúšobným ústavom materiálov ordrhein-
Westfalen. K dispozícií je odborný posudok skúšky použitia materiálu v oblastiach spodnej vody. Taktiež sú k dispozícii výsledky skúšok kotevného ťahu. Je potrebné dodržiavať EG informácie o bezpečnosti.
Zálievková malta BETEC 140 spĺňa požiadavky na DVGW pracovný list W347 (hygienické požiadavky na látky viažuce cement v oblastiach s pitnou vodou). Zálievková malta BETEC 140 spĺňa požiadavky na nehorľavosť (A1) podľa DIN 4102, časť 1 (máj 1998).


Forma dodania: balenie 25 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 12 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia