Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Výplňové materiály > BETEC 190

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (148kb)

BETEC® 190

Cementový podkladný a výplňový materiál
Popis produktu
BETEC 190 je cementový a nezmrašťujúci sa podkladový a výplňový materiál. BETEC 190 sa používa na podklad a výplň staticky ako aj dynamicky veľmi zaťažovaných zložených stavebných dielcov. BETEC 190 sa nezmrašťuje a vyznačuje sa kontrolovateľným nárastom objemu. Neobsahuje chloridy ani hlinitanové cementy, je odolný voči mrazu a posypovým soliam. BETEC 190 je vhodný pre hrúbku podkladu (hrúbka podkladu je najmenšia vzdialenosť medzi dvoma plochami) nasledovne:
BETEC 190, zrnitosť 0 – 4mm, Hrúbka (vrstvy) podkladu 20 – 60mm

Oblasti použitia
BETEC 190 sa používa ako podkladová výplň prefabrikovaných zložených dielcov.

Hlavné oblasti použitia:
Podkladový materiál oceľových nosníkov
Podkladový materiál prefabrikovaných zložených dielcov s oceľovou výstužou
Podkladový materiál strojov
Podkladový a výplňový materiál dutín

Pokyny pre spracovanie
Podkladné a výplňové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby miešadlo bolo celkom ponorené do celého množstva zmesi. Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa do cca. 4/5-ín pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes, po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako uvedená maximálna hodnota).

Celkový čas miešania závisí od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty. Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou a plastickou konzistenciou. Takto pripravený a homogénne rozmiešaný materiál BETEC sa ihneď aplikuje do dutého priestoru.

Technické údaje BETEC 190
zrnitosť mm 0-4
vrstva zálievky mm 20-60
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,2
rozpínavosť % cca. 0,5
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca. 30
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 3,0
kalkulačné množstvo kg/m3 2.020
konzistencia zemito vlhká až plastická
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 6,0
7 dňoch 7,2
28 dňoch 8,0
90 dňoch 8,0
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 48,0
7 dňoch 68,0
28 dňoch 70,0
90 dňoch 70,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby


Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu môže byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné z podkladu odstrániť stojacu vodu, ktorá vznikla v dôsledku zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,5 N/mm2.

Ošetrenie povrchu
Požadované ošetrenie voľných povrchov nasleduje ako pri všetkých hydraulicky tuhnúcich cementových maltách, napr. použitím ošetrovacieho prostriedku, permanentným vlhčením, prekrytím vlhčenou jutovinou, fóliou, alebo kombináciou týchto opatrení. Doba následného ošetrovania musí byť najmenej 5 dní. Povrch sa musí začať ošetrovať čo najskôr, najneskôr po začatí tuhnutia povrchovej vrstvy malty.

Ostatné údaje

Kvalita materiálov BETEC je dodatočne nezávisle kontrolovaná skúšobným ústavom materiálov Nordrhein- Westfalen. Je potrebné dodržiavať EG informácie o bezpečnosti.


Forma dodania: balenie 25 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 12 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia