Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Výplňové materiály > BETEC 192

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (180kb)

BETEC® 192

Cementový podkladný a výplňový materiál

Popis produktu
BETEC 192 sa používa ako pevný výplňový materiál na vyplnenie medzier v spojoch alebo na opravu podláh a stien. Pre BETEC 192 je charakteristická regulovateľná konzistencia, ktorú je možné regulovať množstvom vody, preto je možné použiť BETEC 192 v niekoľkých oblastiach.

Výhody produktu:

regulovateľná konzistencia = tuhá až mäkká plastická
vysoká počiatočná pevnosť pri nízkom vodnom súčiniteli
dobrá čerpateľnosť
ihneď nanášateľný a vyhladiteľný (stabilný)
tixotropné správanie / stabilný bez foriem (debnenia)
Vodotesnosť
vysoká odolnosť voči mrazu a soliam
znížené množstvo chrómanov podľa TRGS 613
spĺňa požiadavky pre nehorľavé konštrukčné materiály A1

Oblasti použitia
BETEC 192 sa používa v nasledujúcich hlavných oblastiach aplikácie v konštrukčnom inžinierskom staviteľstve (podklad/výplň/oprava):

prefabrikované stĺpy
prefabrikované spoje
oceľové nosníky a stĺpy
medzery okolo okien a dverí
spájanie a upevnenie strojov
konštrukcie maltového lôžka
čiastočne oprava betónu
vypĺňanie dutín

Výhody pre užívateľa:
žiadne nákladné debniace práce/vypĺňanie je možné vykonať racionálne bez
    formy
Vypĺňanie spojov je možné realizovať rýchlo a okamžite pomocou strojového
    zariadenia
Materiál je tixotropný a môže sa ihneď vyhladiť
Vertikálne spoje dlhé niekoľko metrov je možné vyplniť jedným pracovným
    úkonom
Existujúce výstuže ako tyče a prúty (očká, špirály, slučky) sú integrované na
    pevno

Pokyny pre spracovanie
BETEC 192 sa rozmieša vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby miešadlo bolo celkom ponorené do celého množstva zmesi.

Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa do cca. 4/5-ín pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes. Po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty. Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou a plastickou konzistenciou.

Pre čiastočné opravy betónu doporučujeme použiť cementový spojovací mostík (BETEC 022). Pri aplikácii pomocou zariadenia sa zvyčajne spojovací mostík nevyžaduje.

Technické údaje BETEC 192
zrnitosť mm 0-1
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,2
rozpínavosť % > 0,1
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca. 45
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
doporučené množstvo vody l/25 kg cca.3,5 = tuhá konzistencia
cca.4,5 mäkká plastická konzistencia
kalkulačné množstvo kg/m3 2.000 (1 vrecko = 25 kg = cca.12,5 litrov malty
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 20,0 min. voda 18,0 max. voda
7 dňoch 40,0 min. voda 30,0 max. voda
28 dňoch 50,0 min. voda 40,0 max. voda
* skladovanie skúšobných telies podľa DIN 18555, T.3
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby


Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho kým nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu môže byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné z podkladu odstrániť stojacu vodu, ktorá vznikla v dôsledku zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,5 N/mm2.

Ošetrenie povrchu
Následné ošetrenie voľných povrchov nasleduje ako pri všetkých hydraulicky tuhnúcich cementových maltách, napr. použitím ošetrovacieho prostriedku, permanentným vlhčením, prekrytím vlhčenou jutovinou, fóliou, alebo kombináciou týchto opatrení. Doba následného ošetrovania musí trvať najmenej 5 dní. Začiatok ošetrovania povrchu musí nasledovať čo najskôr, najneskôr po začatí tuhnutia povrchovej vrstvy malty.


Forma dodania: papierové vrece 25 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 12 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia