Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Vysprávkové materiály > BETEC 305, 310, 340

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (40kb)

BETEC® 305, 310, 340

Vyrovnávacia / vysprávková malta na steny a podlahy

Popis produktu
Cementové vysprávkové materiály BETEC 305, 310 a 340, sa používajú ako pevná, nezmršťujúca sa malta na opravy stien a podláh. Cementové, nezmrašťujúce BETEC vysprávkové malty neobsahujú chloridy, hlinitanové cementy, sú odolné voči mrazu a soliam. Vysoké počiatočné pevnosti a modifikácia mikrosilikou, ako aj nízky obsah zvyškovej vlhkosti po krátkom čase tuhnutia, umožňujú už po krátkom čase dodatočnú opravu a ochranu povrchu. BETEC vysprávkové malty sú aplikovateľné ako ručne, tak aj trojovo. V závislosti od hrúbky vrstiev sú k dispozícii nasledovné skupiny podľa zrnitosti:
BETEC 305, zrnitosť 0 – 0,5mm, hrúbka vrstvy 2 – 4mm
BETEC 310, zrnitosť 0 – 1mm, hrúbka vrstvy 3 – 10mm
BETEC 340, zrnitosť 0 – 4mm, hrúbka vrstvy 10 – 40mm

Oblasti použitia

BETEC vysprávkové malty sa používajú v konštrukčnom inžinierskom staviteľstve na opravu stien a podláh stavebných dielcov. K hlavným oblastiam patria:
Uzatvorenie kaverien
Plošné opravy vertikálnych plôch (opravy stien)
Plošné opravy horizontálnych plôch (opravy podláh)
Špeciálna povrchová úprava
Uzatvorenie pórov a dutín

Pokyny pre spracovanie
Cementové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby miešadlo bolo celkom ponorené do celého množstva zmesi.

Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tak, že sa do cca. 4/5-ín pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes. Po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty. Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou konzistenciou. Takto pripravený a homogénne rozmiešaný materiál BETEC sa nanáša v jednom, poprípade vo viacerých pracovných krokoch, na predtým nanesený spojovací mostík BETEC 022, ihneď t.j. čerstvý na čerstvý. Pri strojovej aplikácií nie je potrebné použitie spojovacieho mostíka.

Upozornenie
Na požiadanie sú tieto produkty k dispozícií aj s oceľovými vláknami (SF) , resp. s vláknami z ušľachtilej ocele (ESF).

Technické údaje BETEC 305
zrnitosť mm 0-0,5
hrúbka vrstvy mm 2-4
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,15
rozpínavosť % cca. 0,5
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca.30
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 4,0
kalkulačné množstvo kg/m3 1.855
konzistencia tuhá-plastická
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 5,7
7 dňoch 7,5
28 dňoch 7,0
90 dňoch 7,8
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 35,0
7 dňoch 55,0
28 dňoch 60,0
90 dňoch 60,0
* skladovanie skúšobných telies (klimatické podmienky 20oC, 50% relatívna vlhkosť)
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Technické údaje BETEC 310
zrnitosť mm 0-1
hrúbka vrstvy mm 2-10
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,2
rozpínavosť % cca. 0,5
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca.30
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 3,5
kalkulačné množstvo kg/m3 1.950
konzistencia tuhá-plastická
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 5,7
7 dňoch 7,0
28 dňoch 7,5
90 dňoch 7,5
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 40,0
7 dňoch 60,0
28 dňoch 63,0
90 dňoch 63,0
* skladovanie skúšobných telies (klimatické podmienky 20oC, 50% relatívna vlhkosť)
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Technické údaje BETEC 340
zrnitosť mm 0-4
hrúbka vrstvy mm 10-40
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,26
rozpínavosť % cca. 0,5
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca.30
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 2,9
kalkulačné množstvo kg/m3 2.030
konzistencia tuhá-plastická
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 1 dni 6,5
7 dňoch 7,3
28 dňoch 8,0
90 dňoch 8,5
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 49,0
7 dňoch 67,0
28 dňoch 73,0
90 dňoch 73,0
* skladovanie skúšobných telies (klimatické podmienky 20oC, 50% relatívna vlhkosť)
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu môže byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné z podkladu odstrániť stojacu vodu, ktorá vznikla v dôsledku zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,5 N/mm2.

Ošetrenie povrchu
Požadované ošetrenie voľných povrchov nasleduje ako pri všetkých hydraulicky tuhnúcich cementových maltách, napr. použitím ošetrovacieho prostriedku, permanentným vlhčením, prekrytím vlhčenou jutovinou, fóliou, alebo kombináciou týchto opatrení. Doba následného ošetrovania musí trvať najmenej 5 dní. Začiatok ošetrovania povrchu musí nasledovať čo najskôr, najneskôr po začatí tuhnutia povrchovej vrstvy malty. Malo by sa dodržiavať čo najmenšie prevýšenie zálievky (cca 20-50mm).


Forma dodania: balenie 25 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 12 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia