Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Vysprávkové materiály > BETEC 308, 313, 343, 383

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (56kb)

BETEC® 308, 343

Vyrovnávacia / vysprávková malta na steny a podlahy

Popis produktu
Cementové malty BETEC 308 a 343, sa používajú ako vysprávkové a kozmetické malty na opravy betónových konštrukcií. BETEC cementové rýchlo tuhnúce vysprávkové a kozmetické malty sú modifikované mikrosilikou, neobsahujú chloridy, hlinitanové cementy. Z dôvodu veľmi skorého tuhnutia je potrebné zvoliť racionálny pracovný postup. V kombinácii s veľmi nízkym vodným súčiniteľom musia byť tieto rýchlo tuhnúce (rapid) materiály ihneď spracovávané a zahladené. V závislosti od hrúbky vrstiev sú k dispozícii nasledovné skupiny podľa zrnitosti:
BETEC 308, zrnitosť 0 – 0,5mm, hrúbka vrstvy 2 – 4mm
BETEC 343, zrnitosť 0 – 4mm, hrúbka vrstvy 10 – 50mm

Oblasti použitia

Rýchlo tuhnúce malty BETEC, určené na opravy a kozmetické úpravy sa používajú v konštrukčnom inžinierskom staviteľstve na rýchlu opravu stien, podláh a stavebných dielcov. K hlavným oblastiam patria:

Opravy prefabrikátov
Opravy výtlkov
Rýchle opravy ciest a v priemyselnej oblasti (horizontálne plochy)

Pokyny pre spracovanie
Cementové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby miešadlo bolo celkom ponorené do celého množstva zmesi. Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa do cca. 4/5 pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes, po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty. Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou konzistenciou. Takto pripravený a homogénne rozmiešaný materiál BETEC sa nanáša v jednom, poprípade viacerými pracovnými krokmi bez spojovacieho mostíka.

Upozornenie
Na požiadanie sú tieto produkty k dispozícií aj s oceľovými vláknami (SF) , resp. s vláknami z ušľachtilej ocele (ESF).
BETEC 343SF, resp. BETEC 343ESF (pozri technický list)

Technické údaje BETEC 308
zrnitosť mm 0-0,5
hrúbka vrstvy mm 2-4
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,22
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca.10
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 4,0
kalkulačné množstvo kg/m3 2.000
konzistencia tuhá-plastická
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 2 hod 1,9
4 hod 2,9
8 hod 3,2
po 1 dni 7,5
7 dňoch 9,5
28 dňoch 9,5
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 8,0
4 hod 14,0
8 hod 16,0
po 1 dni 38,0
7 dňoch 50,5
28 dňoch 70,0
* skladovanie skúšobných telies (klimatické podmienky 20°C, 50% relatívna vlhkosť)
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Technické údaje BETEC 343
zrnitosť mm 0-4
hrúbka vrstvy mm 10-50
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,34
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca.10
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 2,5
kalkulačné množstvo kg/m3 2.100
konzistencia tuhá-plastická
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 2 hod 3,0
4 hod 4,0
8 hod 5,0
po 1 dni 7,0
7 dňoch 8,0
28 dňoch 9,0
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 20,0
4 hod 38,0
8 hod 40,0
po 1 dni 50,0
7 dňoch 70,0
28 dňoch 80,0
* skladovanie skúšobných telies (klimatické podmienky 20°C, 50% relatívna vlhkosť)
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby


Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu musí byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné z podkladu odstrániť stojacu vodu, ktorá vznikla v dôsledku zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,5 N/mm2.

Ošetrenie povrchu
Následné ošetrovanie voľných povrchov malty sa musí vykonať počas prvých 6 hodín, ochranou povrchu proti strate vlhkosti a iným nepriaznivým vplyvom, napr. použitím ošetrovacieho prostriedku, permanentným vlhčením, prekrytím vlhčenou jutovinou, fóliou, alebo kombináciou týchto opatrení. Doba následného ošetrovania musí trvať najmenej 5 dní. Začiatok ošetrovania povrchu musí nasledovať čo najskôr, najneskôr po začatí tuhnutia povrchovej vrstvy malty (po cca. 10-15 min).


Forma dodania: balenie 25 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 12 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia