Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Zálievkové materiály > BETEC 516

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (180kb)

BETEC® 516

Vysoko pevnostný liaty betón zušľachtený mikrosilikou
Popis produktu
BETEC 516 je mikrosilikou zušľachtený cementový nezmrašťujúci liaty betón, ktorý sa vyznačuje kontrolovaným zväčšením objemu. Zálievkové hmoty BETEC sa používajú ako pri staticky, tak i pri dynamicky vysoko namáhaných stavebných prvkoch. Zálievkové materiály BETEC neobsahujú chloridy, hlinitanový cement a sú odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam. Liaty betón BETEC 516 je vodotesný. Vďaka vysokej počiatočnej pevnosti a nízkemu obsahu zostatkovej vlhkosti po krátkej dobe tvrdnutia poskytuje BETEC 516 vyššiu kvalitu ako porovnateľný liaty betón. V závislosti od zalievacej vrstvy sú k dispozícii nasledovné zrnitosti (určujúca vrstva zálievky je najmenší odstup dvoch plôch):
BETEC 516, zrnitosť 0 – 16mm, vrstva zálievky 60 – 400mm

Oblasti použitia

Liaty betón BETEC 516 sa používa v konštrukčnom inžinierskom staviteľstve na vyplnenie a uzatvorenie spravidla debnením ohraničených dutých priestorov.
K hlavným oblastiam patria:
Náhrada liateho betónu vyššej kvality
Mostné dilatačné výplne
Veľkoplošné opravy dutých priestorov

Pokyny pre spracovanie
Zálievkové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby bolo miešadlo celkom ponorené do celého množstva zmesi. Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa do cca. 4/5 pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes, po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty.
Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou jemne tekutou konzistenciou. Takto pripravený a homogénne rozmiešaný zálievkový materiál BETEC sa vleje do dutého priestoru. Podliatie oceľových a strojných stavebných častí sa robí spravidla pomocou vopred pripraveného debnenia. Toto debnenie musí byť tesné a nenasiakavé. V prípade že zalievaný priestor nie je kvadratický, musí byť nepretržite a kontinuálne zalievaný po dlhších stranách zálievkovou maltou BETEC. Ako alternatíva pri veľkoplošných prácach pri podlievaní so zálievkovou maltou BETEC sa môže použiť vhodné čerpadlo. Zaliatie bez bublín sa dosiahne, keď sa vytvorí dostatočný počet odvzdušňovacích dier, príp. zárezov. Stroje po použití je potrebné dôkladne vyčistiť vodou.

Upozornenie
Na požiadanie sú tieto produkty k dispozícií aj s oceľovými vláknami (SF) , resp. s vláknami z ušľachtilej ocele (ESF).

Technické údaje BETEC 516
zrnitosť mm 0-16
vrstva zálievky mm 60-400
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,37
rozpínavosť % cca. 0,5
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca. 45
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 2,5
obsah zbytkovej vlhkosti po 3 dňoch % cca. 3,7
hĺbka priesaku vody (podľa DIN 1048)
mm
? 1
kalkulačné množstvo
kg/m3
2,130
konzistencia tekutá
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 1 dni 55,0
7 dňoch 82,0
28 dňoch 98,0
90 dňoch 106,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby


Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu môže byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné odstrániť stojacu vodu z podkladu, ktorá vznikla v dôsledku zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,5 N/mm2.

Ošetrenie povrchu
Následné ošetrenie voľných povrchov nasleduje ako pri všetkých hydraulicky tuhnúcich cementových maltách, napr. použitím ošetrovacieho prostriedku, permanentným vlhčením, prekrytím vlhčenou jutovinou, fóliou, alebo kombináciou týchto opatrení. Doba následného ošetrovania musí trvať najmenej 5 dní. Začiatok ošetrovania povrchu musí nasledovať čo najskôr, najneskôr po začatí tuhnutia povrchovej vrstvy malty. Prevýšenie zálievky by sa malo dodržiavať čo najmenšie (cca 20-50mm).

Zvláštne upozornenie
Zálievkové hmoty BETEC zodpovedajú požiadavkám a podmienkam „Technický list pre použitie, odber a skúšku hotových zálievkových mált“ (vydanie september 1990). Kvalita zálievkových materiálov BETEC je dodatočne nezávisle kontrolovaná skúšobným ústavom materiálov Nordrhein- Westfalen. K dispozícií je odborný posudok skúšky použitia materiálu v oblastiach spodnej vody. Taktiež je k dispozícií odborný posudok na zvyškový obsah vlhkosti. Je potrebné dodržiavať EG informácie o bezpečnosti.


Forma dodania: balenie 25 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 12 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia