Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Zálievkové materiály > BETEC 801, 804, 808, 816

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (152kb)

BETEC® 801, 804, 808, 816

Cementové rýchlo tuhnúce zálievkové materiály

Popis produktu
výroba a kontrola podľa gem. DIN EN ISO 9001/2000
vysoká tekutosť pri nízkej hodnote vodného súčiniteľa

cementom viazaný a bez obsahu chloridov (< 0,001%)

pripravený na použitie (len premiešať s vodou), ľahko spracovateľný, čerpateľný

kontrolované zväčšenie objemu

pre staticky a dynamicky namáhané konštrukcie

veľmi vysoká počiatočná a konečná pevnosť

je vodotesný podľa DIN EN 12390-8,

odolný voči mrazu a rozmrazovacím látkam (podľa DINCEN ITS 12390-0)

zatriedenie podľa stupňov vplyvu prostredia podľa DIN
1045 / EN 206-1, resp. odolnosť proti:
- bez nebezpečenstva korózie alebo agresivity [X0]
- korózii vplyvom karbonatácie [XC 1,2,3,4]
- korózii vplyvom chloridov, nie však morskej vody
[XD 1,2,3]
- korózii vplyvom chloridov z morskej vody [XS 1,2,3]
- pôsobeniu mrazu s alebo bez CHRL [XF 1,2,3]
- korózii vplyvom chemického pôsobenia [XA 1,2],

CE- označenie a ES označenie podľa EN 1504-6, číslo certifikátu vnútropodnikovej kontroly: 0921-CPD-2065


V závislosti od zalievanej vrstvy sú k dispozícii nasledovné zrnitosti (určujúca vrstva zálievky je najmenší odstup dvochplôch):
BETEC 801, zrnitosť 0 – 1mm, vrstva zálievky 5– 30mm
BETEC 804, zrnitosť 0 – 4mm, vrstva zálievky 20 – 120mm
BETEC 808, zrnitosť 0 – 8mm, vrstva zálievky 30 – 160mm
BETEC 816, zrnitosť 0 – 16mm, vrstva zálievky >60 mm

Oblasti použitia

Zálievkové materiály BETEC sa používajú v konštrukčnom inžinierskom staviteľstve k podliatiu a zaliatiu stavebných dielcov. K hlavným oblastiam patria:
Zálievky strojov so zaťažením po krátkej dobe
Rýchlo tuhnúce zálievky mostných ložísk
Rýchlo tuhnúce zálievky počas krátkej výluky
Rýchlo tuhnúce zálievky pre podchytenie základov
Rýchlo tuhnúce zálievky prefabrikátov
Rýchlo tuhnúce kotevné zálievky
Rýchlo tuhnúce zálievky pri nízkych teplotách

Pokyny pre spracovanie
Zálievkové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby miešadlo bolo celkom ponorené do celého množstva zmesi. Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa za stáleho miešania do cca. 4/5 pripraveného potrebného množstva vody pridá prášková zmes, po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody (Pozor: podľa požadovanej konzistencie použite vždy o cca. 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty.

Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou jemne tekutou konzistenciou. Takto pripravený a homogénne rozmiešaný zálievkový materiál BETEC sa vleje do dutého priestoru. Podliatie oceľových a strojných stavebných častí sa robí spravidla pomocou vopred pripraveného debnenia, ktoré musí byť tesné a nenasiakavé. V prípade že zalievaný priestor nie je kvadratický, musí byť zálievkovou maltou BETEC nepretržite a kontinuálne zalievaný po dlhších stranách. Ako alternatíva pri veľkoplošných prácach pri podlievaní so zálievkovou maltou BETEC sa môže použiť vhodné čerpadlo. Zaliatie bez bublín sa dosiahne, keď sa vytvorí dostatočný počet odvzdušňovacích dier, príp. zárezov. Stroje je po použití potrebné dôkladne vyčistiť vodou.

Upozornenie
Na požiadanie sú tieto produkty k dispozícií aj s oceľovými vláknami (SF) , resp. s vláknami z ušľachtilej ocele (ESF).

Technické údaje BETEC 801
zrnitosť mm 0-1
vrstva zálievky mm 5-30
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,3
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca.10
Ak je to možné, použiť ihneď
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 3,3
kalkulačné množstvo kg/m3 2.050
konzistencia jemne tekutá
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 2 hod 3,0
po 4 hod 4,0
po 8 hod 6,0
po 24 hod 5,0
7 dňoch 6,5
28 dňoch 9,0
90 dňoch 13,0
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 2 hod 18,0
po 4 hod 25,0
po 8 hod 35,0
po 24 hod 55,0
7 dňoch 55,0
28 dňoch 80,0
90 dňoch 95,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Technické údaje BETEC 804
zrnitosť mm 0-4
vrstva zálievky mm 20-120
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,3
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca.10
Ak je to možné, použiť ihneď
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 3,2
kalkulačné množstvo kg/m3 2.050
konzistencia jemne tekutá
pevnosť v ťahu za ohybu* N/mm2 po 2 hod 3.5
po 4 hod 4,0
po 8 hod 5.0
po 24 hod 5,0
7 dňoch 6,0
28 dňoch 7.0
90 dňoch 9.0
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 2 hod 20,0
po 4 hod 25,0
po 24 hod 30,0
7 dňoch 45,0
28 dňoch 75,0
90 dňoch 95,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Technické údaje BETEC 808
zrnitosť mm 0-8
vrstva zálievky mm 30-160
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,3
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca.10
Ak je to možné, použiť ihneď
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 2,6
kalkulačné množstvo kg/m3 2.050
konzistencia jemne tekutá
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 2 hod 20,0
po 4 hod 25,0
po 24 hod 30,0
7 dňoch 50,0
28 dňoch 80,0
90 dňoch 95,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Technické údaje BETEC 816
zrnitosť mm 0-16
vrstva zálievky mm >60
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,4
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca.10
Ak je to možné, použiť ihneď
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 2,1
kalkulačné množstvo kg/m3 2.100
konzistencia jemne tekutá
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 2 hod 20,0
po 4 hod 25,0
po 24 hod 35,0
7 dňoch 55,0
28 dňoch 80,0
90 dňoch 90,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby

Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu môže byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné z podkladu odstrániť stojacu vodu, ktorá vznikla v dôsledku zvlhčovania. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,5.

Ošetrenie povrchu
S následným ošetrovaním voľných povrchov zálievkovej malty sa musí začať počas prvých 6 hodín, ochranou povrchu proti strate vlhkosti a iným nepriaznivým vplyvom, napr. použitím ošetrovacieho prostriedku, permanentným vlhčením, prekrytím vlhčenou jutovinou, fóliou, alebo kombináciou týchto opatrení. Doba následného ošetrovania musí trvať najmenej 5 dní. Začiatok ošetrovania povrchu musí nasledovať čo najskôr, najneskôr po začatí tuhnutia povrchovej vrstvy malty. Malo dodržiavať by sa čo najmenšie prevýšenie zálievky (cca 20-50mm).

Ostatné údaje
Vlastnosti produktu BETEC zálievkové materiály „804“ , zodpovedajú všetkým kvalitatívnym požiadavkám a podmienkam uvedeným v „Technickom liste pre použitie, odber a skúšku hotových zálievkových mált“ (vydanie september 1990). Okrem toho je osvedčené, že rýchlo tuhnúca zálievka neobsahuje hlinitanový cement, urýchľovače tvrdnutie a tuhnutia, a že nespôsobuje koróziu na oceľových konštrukcií Je potrebné dodržiavať EG informácie o bezpečnosti.


Forma dodania: balenie 25 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 6 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia