Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Zálievkové materiály > BETEC® 881

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (152kb)

BETEC® 881

Cementové rýchlo tuhnúce zálievkové materiály

Popis produktu
BETEC 881 je pigmentovaná dvojzložková živicová zálievková malta
bez obsahu rozpúšťadiel. Používa sa v priemyselných oblastiach s vysokým statickým a dynamickým zaťažením. BETEC 881 je odolný
voči lúhom, slabým kyselinám, soliam a minerálnym olejom. Vďaka rýchlemu
tvrdnutiu je malta zaťažiteľná už po 24 hodinách. Vysoká pevnosť
v ťahu pri ohybe je dosiahnutá už po jednom dni. Veľmi dobrú priľnavosť
malty s minerálnym základom zaručuje vlastnosti, ktoré sú požadované
v priemyselnom stavebníctve.

BETEC 881 poskytuje nasledovné výhody:

Vysoká tekutosť
Vodotesnosť
Po vytvrdnutí sa nezmrašťuje
Dobrá odolnosť voči chemikáliám
Vysoká pevnosť v ťahu pri ohybe po 24 hodinách
Veľmi dobrá priľnavosť pri statickej a dynamickej záťaži

Oblasti použitia
Hlavné oblasti použitia:
Podlievanie vysokozaťažených strojových jednotiek (v chemických výrobniach)
Zalievanie a ukotvenie strojov a príslušenstva

Zalievanie vysokozaťažených
Tvrdidlo (vo vrchnej nádobe) sa pridá do živice (základný nádoba) v ďalej
uvedenom pomere zmesi a intenzívne sa zamieša pomalým miešadlom (max. 280 otáčok za minútu), až kým sa nedosiahne rovnomerný farebný odtieň (bez šmúh).
Doba miešania by mala byť najmenej 4 minúty, je potrebné zabezpečiť aby
celý obsah tvrdidla úplne vytiekol z vrchnej nádoby. Pomer zmiešania je presne daný a nie je dovolené ho meniť. Homogénna zmes sa dosiahne po 4 minútach miešania . Pri vysokej teplote prostredia a dielca sa čas spracovateľnosti skráti a klesne
viskozita. Teplota podkladu musí byť najmenej o 3°C vyššia ako rosný bod.
Dôležité upozornenie Pri kontakte materiálu s pokožkou ju umyte dôkladne vodou a mydlom. Pri práci s týmto materiálom nejedzte a nepite a zabezpečte dostatok čerstvého vzduchu na mieste spracovávania materiálu. Výstražné symboly sú „Xn“ a „C“. Pri práci s týmto materiálom je nevyhnutné používať ochranné rukavice a ochranu očí. Zabezpečte aby oči neboli zasiahnuté žiadnymi fŕkancami. V prípade zasiahnutia očí, okamžite vymyte oko veľkým množstvom vody (bórovej vody). Následne okamžite navštívte očného lekára. V nezatvrdnutom stave sa komponenty
nesmú dostať do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy. Po vytvrdnutí
je BETEC 881 fyziologicky neškodný. Rozliate komponenty by sa mali okamžite absorbovať vhodným nasiakavým materiálom, ako je napr. piesok alebo piliny a mali by sa zlikvidovať na skládke alebo v spaľovni. To isté platí aj pre prázdne obaly.

Príprava podkladu
Všetky minerálne podklady ako cementové potery alebo betónové základy
sú vhodné. Minerálny podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí, ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový
betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť
otvorené. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere
1,5 N/mm2. Obsah zvyškovej vlhkosti podkladu môže byť maximálne 5%..

Balenie
20 kg jednotka (2 zložkové plechové vedrá) Výplňový materiál (13,76 kg)
s dávkou živice vo vedre, tvrdiaca prísada vo vrchnej nádobe.


Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je

 

Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia