Nás zaujíma betón - Bauchemia T.B.
Bauchemia T.B.
Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty
Bauchemia.sk > Produkty > Zálievkové materiály > BETEC Multiflow 120

Stiahnite si technicky list vo formate PDF (124kb)

BETEC® Multiflow 120

Cementový univerzálne použiteľný, rýchlo tuhnúci zálievkový materiál

Popis produktu
BETEC Multiflow 120 je cementový nezmrašťujúci sa zálievkový materiál s veľmi vysokou tekutosťou a veľmi vysokými počiatočnými pevnosťami. BETEC Multiflow 120 neobsahuje chloridy, ani hninitanový cement. Nemusia sa používať žiadne urýchľovače tvrdnutia a neobsahuje žiadne prísady vyvolávajúce koróziu. Materiál má veľmi hustú štruktúru a vďaka vysokej schopnosti tečenia umožňuje racionálne a bezpečné podlievanie bez dodatočného doplňovania.

BETEC Multiflow 120 poskytuje nasledovné výhody
- dá sa čerpať
vrstva zálievky 6-120 mm
extrémne vysoká schopnosť tekutosti
veľmi vysoké počiatočné pevnosti: pevnosť v tlaku po 3 hod. cca 10 N/mm2 (pri 20 °C)
vytvrdenie bez trhlín
vodotesnosť podľa EN 12390-8(v/c – hodnota ≤ 0,34)
odolný voči mrazu a rozmrazovacím látkam (podľa DINCEN ITS 12390-0)
vysoká konečná pevnosť v tlaku
nízky obsah chromanov podľa TR GS 613
zatriedenie podľa stupňov vplyvu prostredia podľa DIN
1045 / EN 206-1, resp. odolnosť proti:
- bez nebezpečenstva korózie alebo agresivity [X0]
- korózii vplyvom karbonatácie [XC 1,2,3,4]
- korózii vplyvom chloridov, nie však morskej vody
[XD 1,2,3]
- korózii vplyvom chloridov z morskej vody [XS 1,2,3]
- pôsobeniu mrazu s alebo bez CHRL [XF 1,2,3]
- korózii vplyvom chemického pôsobenia [XA 1,2]
CE- označenie a ES označenie podľa EN 1504-6, číslo
certifikátu vnútropodnikovej kontroly: 0921-CPD-2065


Oblasti použitia
BETEC Multiflow 120 sa používa v konštrukčnom inžinierskom staviteľstve k podliatiu a zaliatiu stavebných dielcov. K hlavným oblastiam patria:
Podliatie oceľových konštrukcií
Zálievky strojov, mostných ložísk, koľajníc/panelov (koľajnice žeriavovej dráhy)
Zálievky rúr čistiarni odpadových vôd
Zálievky ukotvenia strojov/vodiacich tyčí
Zálievky prefabrikátov

Pokyny pre spracovanie
Zálievkové materiály BETEC sa rozmiešajú vo vhodnej miešačke. Ako alternatíva sa môže použiť elektrická maloobrátková miešačka s jednoduchým alebo dvojitým rozplavovacím miešadlom, pričom je potrebné, aby miešadlo bolo celkom ponorené do celého množstva zmesi. Bezhrudková a homogénna zmes sa dosiahne tým, že sa do cca. 4/5 pripraveného potrebného množstva vody za stáleho miešania pridá prášková zmes, po pridaní práškových komponentov a po cca. 2 minútovom miešaní sa pridá zvyšné množstvo vody.

(Pozor: podľa požadovanej konzistencie použiť vždy cca. o 10% menej vody ako je uvedená maximálna hodnota). Celkový čas miešania je závislý od miešacieho zariadenia, minimálne však 4 minúty. Rozmiešaný materiál sa vyznačuje homogénnou jemne tekutou konzistenciou.

Takto pripravený a homogénne rozmiešaný zálievkový materiál BETEC sa vleje do dutého priestoru. Podliatie oceľových a strojných stavebných častí sa robí spravidla pomocou vopred pripraveného debnenia, ktoré musí byť tesné a nenasiakavé. V prípade že zalievaný priestor nie je kvadratický, musí byť nepretržite a kontinuálne zalievaný po dlhších stranách zálievkovou maltou BETEC. Ako alternatíva pri veľkoplošných prácach pri podlievaní so zálievkovou maltou BETEC sa môže použiť vhodné čerpadlo. Zaliatie bez bublín sa dosiahne, keď sa vytvorí dostatočný počet odvzdušňovacích dier,
príp. zárezov. Stroje po použití je potrebné dôkladne vyčistiť vodou.

Technické údaje BETEC Multiflow 120
zrnitosť mm 0-2
vrstva zálievky mm 6-120
hustota čerstvej malty kg/dm3 2,2
rozpínavosť % cca. 0,5
doba spracovania pri 20oC (v závislosti na teplote) min cca. 15
teplota pri spracovaní (teplota stavebných dielcov) pri teplotách pod 5oC je potrebné sa riadiť opatreniami podľa DIN 1045 min/max. oC +5/+30
maximálne množstvo vody l/25 kg 3,2-3,6
kalkulačné množstvo
kg/m3
2.000
konzistencia extrémne tekutá
pevnosť v tlaku* N/mm2 po 3 hod 10,0
po 1 dni 25,0
7 dňoch 60,0
28 dňoch 80,0
* skladovanie skúšobných telies v zmysle DIN EN 196, časť 1
* hodnoty pevnosti sú stredné hodnoty získané pri kontrole výroby


Príprava podkladu
Minerálny (betónový) podklad musí byť zbavený nečistôt, mastnoty a ostatných častí ktoré by mohli znížiť priľnavosť malty, až po jadrový betón. Pripravený podklad musí byť dostatočne drsný – kapiláry musia byť otvorené. Pripravený materiál sa aplikuje na vlhký podklad, suchý podklad je potrebné zvlhčovať, tak dlho, pokiaľ nie je nasýtený vodou (min. 4 hodiny). Povrchová vrstva podkladu môže byť v dobe nanášania len „matne vlhká“, preto je potrebné odstrániť stojacu vodu, ktorá vznikla v dôsledku vlhčovania z podkladu. Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť chránený proti mrazu. Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy podkladu musí byť v priemere 1,5 N/mm2.

Ošetrenie povrchu

Následné ošetrenie voľných povrchov nasleduje ako pri všetkých hydraulicky tuhnúcich cementových maltách, napr. použitím ošetrovacieho prostriedku, permanentným vlhčením, prekrytím vlhčenou jutovinou, fóliou, alebo kombináciou týchto opatrení. Doba následného ošetrovania musí trvať najmenej 5 dní. Začiatok ošetrovania povrchu musí nasledovať čo najskôr, najneskôr po začatí tuhnutia povrchovej vrstvy malty. Prevýšenie zálievky by sa malo dodržiavať čo najmenšie (cca 20-50mm).


Forma dodania: balenie 25 kg

Skladovanie
Suché, originálne uzatvorené balenie, chránené pred mrazom, je použiteľné po dobu 6 mesiacov.Home Správy Spoločnosť Služby Produkty Kontakty Copyright 2009 © Bauchemia